Doel

Wij behartigen de belangen van het dorp en die van haar inwoners in algemene zin en in het bijzonder met betrekking tot verkeersbeleid, verkeersveiligheid, algemene veiligheid, welzijn, volksgezondheid, onderwijs en kinderopvang, milieu, planologie, sport, recreatie en toerisme, cultuur, communicatie en dataoverdracht, integraal waterbeheer en waterschapsbelangen, voorzieningen en landschappelijk, cultuurhistorische – en stedenbouwkundige waarden. Ook kunnen wij in het kader van onze doelstellingen de aandacht richten over de grens van het dorp, indien aldaar zaken aan de orde zijn of komen, die gevolgen kunnen hebben voor het genoemde dorp en/of haar inwoners.

Maandelijks (m.u.v. juli/augustus) worden tijdens de bestuursvergaderingen de actuele zaken die in het dorp spelen, behandeld. Daarnaast hebben we jaarlijks ambtelijk overleg met de gemeente, met de vereningen uit het dorp, en de  Algemene Leden vergadering. Een keer per 2 jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats met de gemeente en bij buitengewonen omstandigheden kan er tussentijds overleg zijn. De laatste vrijdag van januari wordt voor de 60plussers van DMS een avond georganiseerd. Meestal in de maand april wordt er een schoonmaakdag "Himmeldei" geregeld, waarbij de kinderen van groep 7/8 van de OBS de Gielguorde, Omrin, de Wietwetterklup en DMS betrokken zijn.