Beslútfoarming stipe oanfraach CPO

It bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum hat yn in brief oan de gemeente Ljouwert har stipe útsprutsen foar de ûntjouwing fan de plannen njonken de Wjukken. As bestjoer fertsjinwurdigje we de mienskip. Fanút de mienskip binne de folgjende stikken mei de winsken fan Mantgumers gearstalt. 

Enquête Woonbehoefte Mantgum

Yn 2014 hat de gemeente Littenseradiel har rapport “Uitkomst woonbehoefte onderzoek” presentearre. Dêr ha 226 minsken (fan de 512 útsette) op reagearre. Dermei kin sein wurde dat it representatief is. De algemiene konklusie út dit ûndersyk is, dat in grut part ynteresse hat yn nijbou yn Mantgum (33%). 4% (10 reaksjes) is tsjin nijbou en 1% (3 reaksjes) is tsjin útwreidingslokaasjes. 

 Dorpsvisie 2015-2020

“Wonen en woonklimaat”

Yn dit part fan de doarpsfisy wurdt sprutsen oer dat it winsklik is dat it ynwennertal fan Mantgum net efterút gean moat.  Der wurdt ek skreaun oer “Renovatie, inbreiding en organische uitbreiding.” Utwreiding is dan ek ien fan de opsjes.

Yn it “Plan van aanpak” stiet it folgjende:  

  • Voorgaande uitgangspunten in de discussie over in- en uitbreidingsprojecten met de gemeente vasthouden. 
  • Mogelijkheden en wensen binnen Mantgum uitdragen bij woningcorporaties en particuliere investeerders. 

Ledegearkomst DMS 2017

Op ‘e ledegearkomst fan Doarpsmienskip fan 11 maaie 2017 krijt it bestjoer eksplisyt de folchende opdracht:

“De vergadering vraagt of Doarpsmienskip zich kan inzetten voor de uitbreiding van bouwgrond, omdat Mantgum nu min of meer ‘op slot’ zit.”

Yn 2018 binne dizze notulen bekrêftige troch de ledegearkomst.

Konlúzje 

Op grûn fan boppesteande stikken is it bestjoer ta har beslút kaam de oanfraach fan it CPO te stypjen. 

 

Besluitvorming steun aanvraag CPO

Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum heeft in een brief aan de gemeente Leeuwarden haar steun uitgesproken voor de ontwikkeling van de plannen naast De Wjukken. Als bestuur vertegenwoordigen wij de gemeenschap. Vanuit deze gemeenschap zijn de volgende stukken met wensen van Mantgumers samengesteld. 

Enquête Woonbehoefte Mantgum.

In 2014 heeft de gemeente Littenseradiel haar rapport “Uitkomst woonbehoefte onderzoek” gepresenteerd. 226 personen hebben daarop gereageerd (512 enquêtes uitgezet). Daarmee kan gesteld worden dat het onderzoek representatief is. De algemene conclusie van het onderzoek is dat een groot deel geïnteresseerd is in nieuwbouw in Mantgum (33%). 4% (10 reacties) is tegen nieuwbouw en 1% (3 reacties) tegen uitbreidingslocaties.

Dorpsvisie 2015-2020

“Wonen en woonklimaat”

In dit deel van de dorpsvisie wordt gesproken over de wens dat het inwonertal van Mantgum niet achteruit moet gaan. Er wordt eveneens geschreven over “Renovatie, inbreiding en organische uitbreiding.” Uitbreiding is dus één van de opties.  

In het “Plan van aanpak” staat het volgende:

  • Voorgaande uitgangspunten in de discussie over in- en uitbreidingsprojecten met de gemeente vasthouden. 
  • Mogelijkheden en wensen binnen Mantgum uitdragen bij woningcorporaties en particuliere investeerders. 

Algemene Ledenvergadering DMS 2017

In de ledenvergadering van Doarpsmienskip van 11 mei 2017 ontvangt het bestuur expliciet de volgende opdracht:

“De vergadering vraagt of Doarpsmienskip zich kan inzetten voor de uitbreiding van bouwgrond, omdat Mantgum nu min of meer ‘op slot’ zit.” In 2018 zijn deze notulen vastgesteld door de ledenvergadering.

Conclusie 

Op basis van bovengenoemde stukken heeft het bestuur haar besluit genomen de aanvraag van het CPO te steunen.