BIJENFLINTERLINT NIJ BAARDERADIEL

BijenlintZaai, mensen, zaai! Juist in de anderhalvemetermaatschappij!!  Deze tijd hadden we volop willen zaaien met leerlingen van verschillende basisscholen. Maar door het coronavirus moet het even anders. Nu gaan de leden van het Burgerinitiatief BijenFlinterLint en Ecologisch Bermbeheer zelf aan de slag, in groepjes van twee. 

Vrijdag 1 mei wordt er ’s middags ingezaaid bij het tankstation bij Hoptille, bij Hesens,  langs het buitenom-pad in Mantgum (te beginnen om 16.00 uur bij bruggetje Hoxwier) , en langs het Mantgummer Nieuwland. We hopen dat dan over een week of zes iedereen – wandelend of fietsend - kan genieten van een kleurrijke bloemenzee!  Dit inzaaien is onderdeel van het BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer, een burgerinitiatief van vertegenwoordigers uit de tien dorpen van de oude gemeente Littenseradiel, die nu onderdeel zijn van de gemeente Leeuwarden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 

Namens het BijenFlinterLint,

Margaretha W. Posthumus                   Anna Christien Piebenga

06 38709099                                        06 46084772

Meer informatie over het burgerinitiatief BijenFlinterLint

BijenFlinterLint: Weidum, Jellum, Bears, Hilaard, Jorwert, Húns, Leons, Baard, Mantgum, Easterlittens. Ondertussen uitgebreid met Hinnaard, Itens, Lytsewierrum, Reahûs naar Sneek. En met het Sint Odulphuspad, dat van Easterlittens langs Sneek en de Friese meren loopt, nogmaals 150 km bloemrijke bermen!

Het BijenFlinterLint (BFL) en EcologischBermBeheer (EBB): een enthousiast burgerinitiatief dat 14 dorpen en 150 km berm omvat tussen Leeuwarden en Sneek, ondersteund door de verschillende Dorpsbelangen 

Het BijenFlinterLint is een groep van tien bezorgde burgers die de biodiversiteit op het platteland achteruit ziet hollen. De grootste wens van de groep is om een robuust BijenFlinterLint binnen het Ecologisch BermBeheer aan te leggen van Frylân in Leeuwarden naar de Natuur Ontmoetingstuin, in de Noorderhoek van Sneek.

In 2017, 2018 en 2019 is elk jaar ongeveer 10 vierkante kilometer berm met behulp van leerlingen van verschillende basisscholen ingezaaidDit jaar zaaien we nogmaals een groot aantal vierkante meters in, ondanks de beperkingen door het coronavirus.

De 3 pijlers onder het plan van BFL zijn:

  • Mienskip: het brengt de bewoners van de dorpen samen door de zorg voor en onderhoud van de linten. Het brengt de bewoners en gemeente samen. Het brengt de burger van de nieuwe gemeentes bij elkaar door een fietsroute langs bermen met bloemen, vlinders en bijen 
  • Vergroten van biodiversiteit, oftewel natuurwaarden binnen het gemeentelijk ecologisch bermbeheer in samenwerking met particulieren en het inspireren van boeren tot aanleg van bloemenstrook/akkerranden. Wij zien kilometers prachtige bloemen in de bermen!
  • Een zichtbare, kleurrijke verbinding tussen de dorpen en buurtschappen, die in 2018 deel uitmaken van de gemeenten Leeuwarden en SúdWest Fryslân.

2020    voor zover de maatregelen ivm corona het toelaten:

  • adopteer een meter BijenFlinterLint à € 3,50 via Facebook 
  • wij monitoren de bermen op hoeveelheid bloemen en soorten. De hoeveelheid en de verscheidenheid aan insecten wordt geteld
  • wij geven voorlichting en lezingen
  • in overleg met boeren zaaien we akkerranden in